พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ

คำนำครั้งที่ ๑ 23
คำนำครั้งที่ ๒ 27
คำนำครั้งที่ ๓ 32
คำนำครั้งที่ ๔ 41
คำนำครั้งที่ ๕ 47
แผนที่แสดงสิ่งมีในที่ต่างๆ 59
แผนที่แสดงจังหวัดที่มีวงล้อธรรมจักร 61
แผนที่ปรากฎชื่อ "สุวัณภูมิ" 61
แผนที่ที่มีชื่อ INDOCHINA อยู่ 62
ซ้าย - ขวา แผนที่โลกที่แสดงสิ่งมี 64
แผนที่ประเทศไทย มีชื่อ KRUNGTHEP 67
และชื่อ BANGKOK อยู่ล่าง 67
ปฌามคาถา 68
ปฌามคาถาแปล 69
พุทธสาสนสุวัณณภูมิปกรณ 73
ราชบุรีวัตถุกถา ตำนานเมืองขุนไหย 75
โลก ธรรมชาติ สิ่งมี 83
เครื่องหินเก่า หินใหม่ 89
ขวานหินรูปแบบต่างๆ สมันหินกลาง 90
เครื่องหินใหม่ 91
เครื่องหินใหม่แท้ 92
ซาก (Fossils) ไม้หิน 94
ซากแมลงหินว่ามีอายุ ๒๖๐ ล้านปี 99
ซากหินกระดูก เปลือก 100
ภูเขาหินปูนไทยที่มีรูปเซาะและลายจารึก 102
ดึกดำบรรพ์ ต้นไทย ยุคผี 104
ต้นทุนเกิด ยุคชาดก ๑ (พุทธันดรที่ ๑) 106
ต้นทุนเกิด สมัยขุนสรวงสาง 106
พระพุทธกุกกุสันธกาล (ยุดไทยขุนสรวง,สาง) 112
ยุคที่ ๒ (พุทธันดรที่ ๒) 128
สมัยขุนแถนเทียนฟ้า สีทองงาม 128
พระพุทธโคนาคมนกาล(ยุคไทย ขุนแถน) 130
ยุค ๓ (พุทธันดรที่ ๓) 141
สมันขุนแผนเมืองฟ้า ดวงขวัญใจ 141
พระพุทธกัสสปกาล (ยุคไทย ขุนแผน) 143
กัสฺสปทสพลสุวัณเจดิยวัตถุ 151
พระพุทธรูปที่ยืนยัน ๔ พุทธันดร 156
คนแผน 157
กาลเวลาแห่งประวัติศาสตร์,วัฒนธรรม,แมน = ไทย 163
สมัยเมืองแมน 165
ระบบธรรมชาติท้องฟ้า โลกและกาลเวลา 174
ประวัติการณ์ธรรมชาติ 174
บับวัน,เดือน,ปีไทย 187
บับระบบคราว กาลเวลา,ปี,เดือน,วัน 201
บับระบบ วัน พ่อทรง แม่ทรื้อ(พ่อชง แม่ซื้อ) 206
ต้นเรื่องไทยและชื่อต้นไทย 216
กเบื้องจารเล่าเรื่องว่า 216
เมื่อรู้ทำเจริญ 217
ชื่อและรูปปรากฎ ต้นรู้ชื่อกาลเวลา 221
แผนที่สังเขปแสดงบริเวณเมืองทองและสุวัณณภูมิ 222
ต้นเอ็นดู รักเลี้ยงช้าง 228
ต้นผีไทย 229
ขอมต้น 234
ต้นขอม คือครูอาจารย์และต้นเพลง 236
ต้นเรื่อง 238
สือไทยฟ้า ไทยงาม ขอมฟ้าไทย 238
ลายไทย ลายสือไทย 239
ตัวเพลง นักนางฟ้อนรำ 241
ลายสือในโลกเท่าทีพบเห็น 246
ต้นเดิมลายสือไทย 248
ลายตัวเมือง 249
ชื่อไทยที่ปรากฎต่างๆกัน 257
ลายตัวบ้าน 258
ลายสือขอม 261
ลายสือขอมที่เขียนไว้แต่ พ.ศ. ๒๕๐ - ๕๐๐ 264
อักษรขอมสมัยต่างๆ ได้ใช้ชื่อไทย 268
ร่องรอยไทยและต้นสือไทย 269
มีปรากฎตลอดแถบเหนือและใต้ของโลก 269
ร่องรอยที่ปรากฎแต่ไม่พบตัวสือไทย 275
ลายสลักหิน ณ ปราสาทมายา 279
ลายรู้อ่านซึ่งทำไว้ถึง ๒๕๐๐ 283
เงื่อนงำที่ข้ามแปซิฟิคได้ 284
อเมริกาโบราณ 284
จ้าวพ่อข้าวโพด หรือจ้าวพ่อโคสบ 286
ภู่ พุ่มคู่ทรวง หรือภูหูบผาสถูปปลอมฟาง 291
หลักฐานทะเลใต้ ชวาและหมู่เกาะ 293
ลายสือไทยปรากฎที่ทะเลใต้ 298
ลายไดยะ หรือไทยที่ไดยะ Dayak ทำไว้ 299
ลายสืออียิปต์โบราณ ณ อียิปต์ 301
ลายสืออัลฟาเบท 311
ลายสือโฟนิเชีย และลายสืออาหรับ 312
ลายสือซูเมอร์ 313
ลายรูปแบบระบุเรื่องรู้และคำบรรยาย 315
ต้นเดิมและวิวัฒนาการ 315
หนังสือจีนโบราณเทียบกับสมัยปัจจุบัน 318
ลายสือไทยที่ปรากฎในต่างประเทศ(จีน) 319
เครื่องใช้สำริด 321
ตัวสือ - อักษร เทวนาครีฯ 322
ตัวสือ - อักษรพราหมิน หรือพรหมี 323
ตัวสือ-อักษรลังกา 325
ตัวสือ-อักษเบงคลี 327
ตัวสือ-อักษรรามัญ มอญ 429
ตัวสือ-อักษรพม่า 331
ตัวสือโซ่ง หรือผู้ไทย,พูไทย 332
ตัวสือไทย สมัยสุโขทัย 337
ตัวสือไทย-ไทยกลาง 338
ตัวสือไทย-ไทยเหนือ 338
ตัวสือก้อม หรืออักษรลาว 341
หลิกไต หรือตัวสือไทยใหญ่ 345
ตัวสือไทย-ไทยเหนือ 347
ต้นเลกไทย 348
ปีอิน ๑๒๔๕ - ๑๓๒๒ ก่อน พ.ศ.ฯ 348
เลกไทย ตนเลกไทย 350
ลายสือไทย เลขไทย สมัยเมืองแมน 354
กฎผัวเมียฉบับแรกของไทย 355
ขุนต้น จ้าวแม่โพสบ 356
ระบบแบบทำนาไทย ขุนต้น-แรกนาและขวัญข้าว-แม่โพสบ 357
ขุนต้นและโพสบ มีลูกหลานสือต่อ 375
กฎหมายห้าม 376
กฎหมายห้าม,ด่า,ฆ่าเมียและมีเมียได้หลายคน 376
ต้นพระร่วง 379
ต้นพระร่วง จ้าวแม่เบิกไพร ทองสีไพล 377
พระร่วงเมียไทย จ้าวแม่ย่าซื้อนาง 379
ต้นกระทำชื่อ สร้อย เฟื่อง 381
กฎหมายเมืองแมน แผ่นลำดับอ่านที่ ๔๑๔ 381
พระเจ้าอินร่วงไทย จ้าแม่ทับทิมทอง 382
เงิน ทอง ค่ามาตรา 385
เงินพริบพลี เพชรบุรี 391
ขุนถิ่นทอง เมืองแมน 392
ต้นเห็นคนมีค่า ออกกฎหมายห้ามกินคน 393
กฎไทยไหว้-น้อม 394
เมืองทอง ไทยลวะ 396
ขุนโลลาย ขุนหญิงโห่มาดี สร้างคุ้มทองฯ 396
หัวสางหรือธรรมเนียมสร้างบ้านยอดแหลม 397
เรือนไทย 399
รูปเรือนเมืองทอง(แบบไม้) 400
ดวงโลก 411
พระจ้าวท้าวกรุงพาลี พระธรณี พระภมิ 413
ท้าวกรุงพาลี 414
พระธรณี แม่พระะรณีไทย 417
พระภูมิไทย 417
เมืองทองไทย 420
สมัยขุนไทยลว้า ขุนหญิงทองงามเมือง 420
หลักฐานไทย 421
พระเจ้าเหลือง 421
พระเจ้าเชี่ยวหัว 422
พระเจ้าทวนหยก 424
พระเจ้าตี้จี้ 426
พระเจ้าเหยี่ยวใหญ่ 426
พระเจ้าขุนไทย 427
พระเจ้าไทยอู่ทอง 430
พระเจ้าช้างทอง 433
พระเจ้าผู้หลวง 436
เมืองทองสุวัณณภูมิ สุนาปรันตชนบท 444
พระเจ้าทับไทยทอง ผู้ก่อตั้งสุวัณณภูมิ 444
กฎหมายผัวเมียและสินสมรส มรดก 444
กฎหมายอัยการศึก และพริบพลี เพชรบุรี 446
ถ้ำฤษีเขางู ราชบุรี มีปรากฎอย่างนี้ 447
สมัยพระพุทธกาลปีโล ๑๑๑๐-๑๑๙๐ 448
ต้นพระสงฆ์ไทย เอหิภิกขุในชมพูทวีป 449
ต้นพระสงฆ์ไทย เอหิภิขุในไทย 450
สมัยพระพุทธกาล ณ ชมพูทวีป 451
พระปุณณเถร ปุณณมุนี บุญพระฤษี 461
พระพุทธเจ้า พระอัครสาวกและฯ 468
หลักฐานชื่อที่เขียนไว้ ณ ที่ต่างๆ 480
ตั้งชื่อ "สุวัณณภูมิ" 481
ปลูกต้นโพธิ์และบ้านโพธิงาม 481
พระพุทธรูปองค์ที่ ๑ ไทยทำในไทย 482
ลายดินปรากฎที่พระพุทธรูปถ้ำฤษี เขางู ราชบุรี 483
พระพุทธรูปองค์ที่ ๒ จารึกชื่อทับไทยทอง งามตาเรื่องฟ้า 484
พระเจดีย์ เขางู ที่บรรจุอัฎฐิธาตุ พระมหาปุณณเถร 486
ขุนเลืองลือลว้า 493
เมืองทอง สุวัณณภูมิ 495
ต้นหลั่งน้ำบอกถิ่นแดน ต้นขุนหญิง เสมืยนเมือง 495
พระเจ้าโลกลว้า ราชาธิบดี พระนางก้านตาทวีฯ 497
สุวัณณภูมิ เมืองทอง 500
สมัยพระโสณเถระฯ 500
พระสงฆ์สมัยสุวัณณภูมิ 502
แผนที่สังเขปแสดงบริเวณเมืองทอง สุวัณณภูมิ 504
ปฐม สัชฌายสังคีติ สังคยานา ณ สุวัณณภูมิ 513
จารึกคำไทยประกาศ "วัด" 515
พระพุทธรูปหมายเลขที่ ๔ 517
ลายสือไทยและเลขไทยไปปรากฎ ณ ชมภูทวีปฯ 522
ลายสือพรหมินกลม และเหลี่ยม 523
สิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ได้ถึง ๒๒๐๐ ปี 525
พระปฐมเจดีย์ สมัยสวัณณภูมิ 527
ตำนานเท่าที่ทราบ 528
พระบูชาสมัยสุวัณณภูมิ 528
พระบรมสารีริกธาตุ 530
พระบรมธาตุและพระธาตุอรหันต 531
พระธาตุพระอรหันตสาวก 532
ภาพถ่ายมหัศจรรย์มีลำแสงปรากฎ 533
ตัวสือเทวมาครีที่ใช้ในพระพุทธศาสนาปรากฎในไทย 537
สุวัณณภูมิเมืองทอง 540
สมัยพระเจ้าตะวันธิราช พระนางสิริงามตัวเทวีฯ 540
พริบพลี เพชรบุรี สมัยสุวัณณภูมิ เมืองทอง 542
พระพุทธรูปสร้างสมัยต่อมา ระบุถึง พระมหาปุณณ 547
ขุนชายและขุนหญิง ณ วัดค้างคาว 549
เครื่องสำริดมีลายจารึกที่ปรากฎฯ 552
หลักฐานสำคัญ ณ วัดค้างคาว เพชรบุรี 553
ตัวลายสือขอมและลายสือไทย 554
คำอ่านตัวจารึก 555
ลายสือและไม้ต่างๆ 555
อุปสมบท ลาสิกขา สึก 558
มอบอุปสมบทกรรม และต้นสวดมนต์ 559
พระพุทธศาสนาสุวัณณภูมิไทยไปได้ 561
ต้นเรื่องข้าวทิพย์ 562
พระโสณเถรพยากรณ์ และนิพพาน 564
วัดในเมืองต่างๆ 571
ตวันอธืราชเจ้า-ชมพูทวีป อินทร อินเดีย 573
พระมูนียเถร เดือนเด่นฟ้าไป ชวา-บาลี 577
ตวันอธิราชออก ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ 579
พระธัมมสุนันท(ทองวน) พระกัจจายนะ(ผิว)ฯ 584
สากยวงศ์ โลกิยวงศ์ พระพุทธประวัติ ที่จารึกไว้ 585
ถาวรวัตถุ โรงเรียน โรงพบาบาล 588
วินับปฎก ที่พบเป็นตัวอย่าง 599
สุตตันตปิฎก ตอนที่พบเป็นตัวอย่าง 600
อภิธัมมปิฎก ตอนที่พบเป็นตัวอย่าง 601
สุวัณณภูมิ เมืองทอง 602
สมันเดือนเด่นฟ้าอธิราชเจ้า 602
ขุนไทยอธิราชเจ้าองค์แรกที่สละออกบวชเป็นภิกขุ 613
สุวัณณภูมิ เมืองทอง 615
สมัยศรีอาทิยต์อธิราชเจ้าฯ 615
จารึกอีสาน ที่อู่หิน พิมาย พนมรุ้ง 616
สุวัณณภูมิ เมืองทอง 619
สมัยขุนไทยฟ้าสาง สร้างไชยศึก 619
หลักฐาน บาลี อัฎฐกถา พระปุณณเถร 625
สุวัณณภูมิ เมืองทอง 626
สมัยเลืองแสงฟ้าสุวัณณภูมิ 626
อู่ทอง สุพัณณภูมิ สุพรรณบุรีฯ 631
ปลายสุวัณณภูมิ เมืองทอง 635
สุวัณณภูมิ เมืองทอง อวสาน 637
เริ่มศรีวิชัยธัมมราช ราชพลี 637
พระพุทธรูปจารึกสมัยศีวิชัย ไสเรนทร 638
จารึกศรีวิชัยที่อ่านผิดไว้ 641
เริ่มราชพลี 646
ราชพลีหน้าเขางู 646
จารึกกเบื้องจาร วัดอรัญญิกฯ 647
ราชพลีคู่พริบพลี ใช้ตัวจารึก 652
เถือมทอง ถมทอง ไทยทวาลาว 656
จารึกลายสือขอมที่นครปฐม(เจดีย์) 656
กเบื้องจาร จารึกชื่อไทยทวาลาว 660
ใต้ฟ้าเมือง กับโบราณวัตถุฯ 664
ไทยทวาลาว เพชรบุรี 666
สมัยไทยทวาลาว วัดไผ่ล้อม นครปฐม 668
ไทยทวาลาว 671
สมัยขุนกรุงเรืองฟ้ากับขุนอู่ทอง 671
พระพุทธรูปนั่งต่อ สมัยไทยทวาลาว 672
พระยากง 676
สมัยไทยทวาลาว 676
ขุนพานเมืองฟ้า หรือพระยาพาน 679
กรุงไทยทวาลาว สุดสิ้น 682
สมัยกรุงสุโขทัย 684
กเบื้องจารจารึกขุนฟ้าเมืองราช 684
พระราชพงศาวดาร กรุงสุโขทัย 685
พ่อขุนศรีนาวนำถม รัชกาลที่ ๑ 686
ขุนร่วงนำไทย รัชการที่ ๒ 687
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ รัชกาลที่ ๓ 688
ขุนบานเมือง รัชกาลที่ ๔ 692
พระเจ้ารามคำแหง รัชกาลที่ ๕ 693
พระเจ้าลือไทย รัชกาลที่ ๖ 700
พระเจ้าศรีสุริยพงศราม มหาธรรมราชาธิราช พระเจ้าลืไทย พระศรีธรรมราช รัชกาลที่ ๗ 702
พระเจ้ามหาธรรมราชาธิราช เมืองพิษณุโลก พระเจ้าไสยลือไทย รัชกาลที่ ๘ 707
พระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลมหาธรรมราชาธิาราช พระยาบาลเมือง รัชกาลที่๙ 710
เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช รัชกาลที่ ๑๐ 712
สุโขทัย- อนุสรณ์ 714
สมัยกรุ่งศรีอยุธยา 715
อยุธยาหรือกรุงเทพทวาราวดี ศรีอยุธยา 715
ตำหนักเวียงเหล็ก หรือพระราชวังเวียงเหล็ก 717
วัดป่าแก้ว และวัดใหญ่ชัยมงคล 723
พระสงฆ์ไทยไปตั้ง ณ สีหลลังกา 726
อุตลมหาวีรเกียรติกรรมคุณพิเศษไทย 729
สมัยกรุงธนบุรี 731
สมเด็จพระบรมราชา พระอิสสระมหราชเจ้า 731
กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ 733
สมเด็จพระปฐมบรมนาถบพิตร มหาราชเจ้า 733
สมเด็จพระบรมรัตนกวีมหาราชเจ้า 741
สมเด็จพระหลักบัณฑิตมหาราชเจ้า 746
สมเด็จพระบรมธีรมหาราชเจ้า 752
สมเด็จพระบรมปิยมหาราชเจ้า 758
สมเด็จพระวชิรกวีมหาธีรราชเจ้า 764
สมเด็จพระประชาธิปไตยมหาราชเจ้า 768
สมเด็จพระมหายุรราชเจ้า 772
สมเด็จพระบรมวรเกียรติมหาราชเจ้า 775
พระราชนิพนธ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลักษณ์ 779
รัตนโกสินทร์และสิ่งมี 783
ต้นไทย วัฒนธรรม ไทยท้าย 793
ตำนานคติแห่งพระจันทร์พระพุทธปฎิมากร 796
เริ่มตำนานไทย 797
คำท้าย พวกเราอาจถูกต้ม 804

RkJQdWJsaXNoZXIy NzAxNDYz