ตอนที่ 41 "ประพาสแหลมมลายู กลันตัน- ตรังกานู" 31 ส.ค.52