ตอนที่ 40 "ประพาสแหลมมลายู ไทรบุรี ตอน 2" 25 ส.ค.52